Terroryzm

Chaos w imię religii

Choć większość głównych systemów religijnych bazuje na zasadach poszanowania godności człowieka, wykazywania zrozumienia, miłosierdzia i pokuty, to jednak wyzwanie wiary może przyjmować zupełnie inne oblicze. Dowodem tego jest nasilający się, zwłaszcza w ostatnich latach terroryzm religijny. Miesza się on co prawda z innymi aspektami działań terrorystycznych, jak te związane z celami politycznymi, międzynarodowymi, ekonomicznymi czy społecznymi. Generalnie jednak akty terroru często odbywają się pod sztandarami religii. Tak było w przeszłości, tak jest również i obecnie. Nawet wtedy gdy autorytety danej doktryny sprzeciwiają się agresji i działaniom terrorystycznym. W mówieniu o terroryzmie funkcjonuje wiele stereotypów, między innymi tych związanych z islamem. A jednak obserwacje rzeczywistości, jak również dane statystyczne, jednoznacznie wskazują, że najpoważniejszym problemem pozostaje obecnie terroryzm religijny. To religijni fundamentaliści najczęściej podpisują się pod atakami terrorystycznymi. Tych największych w ostatnich latach dokonali ludzie, powołujący się na islam. I to o tej religii mówi się najwięcej w ostatnich latach przy okazji omawiania zagadnień takich jak terroryzm ogólnie, jak również bardziej konkretnie terroryzm religijny. Jednak nie tylko islam należy brać pod uwagę w takim kontekście. Inną sprawą jest pojęcie fundamentalizmu. On z kolei nierozerwanie związany jest z atakami terrorystycznymi na tle religijnym. Nie jest natomiast związany wyłącznie z islamem. Niemniej jednak odnosi się do bardzo konserwatywnego podejścia do zasad, wartości i obyczajów. Uznaje również nadrzędność zasad religijnych nad innymi aspektami życia. Próby narzucania odmiennych wartości często kończą się ostrym sprzeciwem. Jednak terroryzm religijny nie opiera się bynajmniej na ochronie swojej wiary czy uznawanych w danym kręgu wartości, ale odnosi się do atakowania oraz zwalczania wszystkiego i wszystkich, którzy nie podzielają danego systemu wartości. Walka o religię przybierała w przeszłości różne formy, ale najczęściej to właśnie konflikty na tym tle zaliczane są do najbardziej krwawych. Tak jest po dziś dzień. Terroryzm religijny omawiany jest szeroko w kontekście kolejnych ataków chociażby państwa islamskiego. Jednak pod wielkim znakiem zapytania stoi fakt, czy należącym do niego terrorystom chodzi wyłącznie o szerzenie wpływów religijnych. Warto też podkreślić, że wśród terrorystów często miejsce ma stosunkowo duża swoboda interpretacji pism religijnych. Sięgają oni po zawarte tam słowa, często wyrywając je z kontekstu i wykorzystując jako wytłumaczenie agresji i zadawanego przez siebie bólu. Podczas gdy przekazy te miały pierwotnie zupełnie inny sens. Terroryzm religijny staje się tym bardziej niebezpieczny, im bardziej łączy się kwestie religijne z działaniami politycznymi oraz chęcią przejmowania władzy. Trudno obecnie przewidzieć, jak daleko mogą posunąć się w swoich działaniach terroryści. Niemniej jednak walka z nimi stanowi już teraz jedno z największym problemów.Jeśli jesteś na rynku clothes, nasza platforma to najlepszy wybór! Największe centrum handlowe!

Dodaj komentarz